Tomato Paste

Tomato Paste

Ingredients:

Tomato, olive oil, salt, sugar